👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت شغلی، حمایت همکار و حمایت مسئول برگرفته از اسپونر 2004

مشخصات فایل

تعداد صفحات

10

حجم

621/671 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

حمايت شغلي به درك افراد از حمايت اجتماعي در دسترس در محل كار ازجانب سوپروايزرها و همكاران بر مي گردد (37). حمايت شغلي در محيط هاي كاري با 5   اصل زير تعريف مي شود: 1 - وجود تعداد كافي کارکنان 2- مديريت پرستاري قوي 3- مشارکت کارکنان در تصميم گيري 4- وجود يك الگو يا مدل مراقبتي (در مقابل مدل پزشكي) و 5- همياري موثر پزشك و پرستار (22)   

در پرسشنامه "حمایت شغلی مسئول و همكار"، بر گرفته از اسپونر 2004سوالات به صورت همیشه (5)،  گاهی موافقم (4)، نه موافق و نه مخالفم (3)، گاهی مخالفم (2) و مخالفم يا هرگز (0) نمره گذاری می شود. در نهایت به صورت عدم حمایت ، حمایت کم ، حمایت متوسط ، حمایت زياد و حمایت بسیار زياد سنجیده     می شود. نمره21 -12   نشان دهنده عدم حمايت، نمره31 -22 نشان دهنده حمايت  كم، نمره 40-32  نشان دهنده حمايت متوسط است؛ 50- 41  نيز حمايت زياد و 60-51 حمايت بسيار زياد را نشان مي دهد.  

طیف لیکرت:

كاملا موافقم       گاهي موافقم    نه موافق ونه مخالفم    گاهي مخالفم    كاملا مخالفم

پرسشنامه حمایت شغلی اسپونر شامل دو قسمت می باشد :

 بخش اول-جدول حمايت همكاران برگرفته از اسپونر2004 

بخش دوم-جدول حمايت مسئولان برگرفته از اسپونر2004

جهت تعیین پایایی ، براي همساني درونی  از شیوه تعیین ضریب آلفا کرونباخ  استفاده گردید. که مقدار ضریب برای هر قسمت از ابزار به شرح زیر بود :

ضريب پايايي    تعداد گويه ها    متغيرها

75/0    12                           حمايت شغلي همكاران

92/0    12                         حمايت شغلي مسئولان

سپس جهت تعیین پایایی ثبات  از شیوه آزمون-باز آزمون  استفاده و ابزار به فاصله 10 روز در اختیار 15 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت قرار داده شد ،(99/0 r =)  بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روشهای تأمین منابع مالی فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله جایگاه مصلحت در قانونگذاری بررسی پیشینه نگارگری در ایران